تاثیر وضعیت جغرافیایی و آب هوا بر شبکه های وایرلس

تاثير وضعيت جغرافيايي و آب و هوا برشبكه هاي وايرلس ( حتی در نوت بوک ها )
 
شبكه هاي وايرلس به شدت تحت تاثير متغير هاي خارجي و داخلي قرار مي گيرند كه از آن جمله مي توان به پديده هاي آب و هوايي مانند :باد، باران ، برف ، مه ، دما و فشار كه همگي ناشي از موقعيت جغرافيايي منطقه مورد نظر مي باشد اشاره كرد .
لازم به ذكر است كه امواج حاصل در شبكه هاي وايرلس از نوع الكترومغناطيس (EM) مي باشند .
شكست امواج الكترومغناطيسي در اتمسفر
امواج Wireless در لايه تروپوسفر كه از سطح زمين شروع شده و بسته به موقعيت زمين و شرايط جوي به ارتفاع 10 تا 17 كيلومتر هم مي رسد، انتشار مي يابند .
* لايه تروپوسفر شامل مجموعه اي از گازها و همچنين بخار آب مي باشد .
* با افزايش ارتفاع به ازاي هر 300 متر دما 2 درجه كاهش مي يابد .
* سرعت فاز جبهه موج در ارتفاعات بالاتر كمي بيشتر خواهد بود كه باعث ايجاد انحنا در موج EM مي شود .
* مسير انتشار جبهه موج با عبور از اتمسفر انحنا پيدا مي كند كه به اين خم شدگي (( پديده شكست )) مي گويند.
اين ضريب شكست به عوامل زير بستگي دارد :
1) فشار كلي اتمسفر
2) فشار بخار آب
3) دماي هوا
تاثير باران بر انتشار امواج EM
باران از 3 طريق بر امواج EM تاثير مي گذارد :
1) قطرات باران با شعاعي كمتر از طول موج تابشي، انرژي موج را با استفاده از تاثير گرمازايي جذب مي كنند و باعث كاهش انرژي موج مي شوند كه به شدتوابسته به فركانس موج تابشي مي باشد .
2) قطرات بزرگ تر باران كه تقريبا اندازه طول موج تابشي هستند، باعث پراكندگي طول موج مي شوند و اين امر باعث كاهش دامنه موج مي شود .
ميزان پراكندگي به عوامل زير بستگي دارد :
الف ) ميزان توزيع قطرات باران
ب ) جهت گيري قطرات باران
ج ) شدت قطرات باران
3) قطرات باران باعث مي شوند قطبيت موج تابشي به دليل پراكندگي از بين برود و موج تابشي تضعيف گردد كه به عوامل زير بستگي دارد :
الف ) ميزان توزيع قطرات باران
ب ) جهت گيري قطرات باران
ج ) شدت قطرات باران
د) ميزان مسيري كه موج در معرض باران قرار دارد
تاثير مه و برف بر امواج
مه كه همان مجموعه اي از قطرات بخار آب مي باشد و دانه هاي برف موجود درهوا به دليل شكل كروي كه دارند، باعث ايجاد پراكندگي در امواج الكترومغناطيس و در نتيجه تضعيف امواج مي شوند.
ميزان تضعيف هم به عوامل زير بستگي دارد :
1) طول موج نور تابشي
2) ميزان تراكم و اندازه دانه هاي برف
3) طول مسيري كه موج در معرض برف و مه قرار دارد
درخشش اتمسفري و تاثير آن بر امواج الكترومغناطيسي
درخشش اتمسفري يكي از پديده هاي حاصل از شكست نور مرئي است . اين پديده از تغييرات سريع دما و رطوبت حاصل مي شود . درخشش زمين در بيابان هاي داغ و چشمك زدن ستاره ها از نمونه هاي اين پديده هستند .
در مناطقي كه وسعت حوزه درخشش از ميزان توسعه پرتو كمتر است، پرتوپراكنده مي شود و دامنه سيگنال كاهش مي يابد . به عبارتي باعث كمرنگ شدن سيگنال نوري و كاهش ميزان سيگنال به نويز تا حد آستانه مي شود . ميزان تاثير اين اثر بر امواج الكترومغناطيس، بستگي به وسعت حوزه درخشش دارد.
تاثير باد بر شبكه هاي وايرلس
وزش باد با فشار وارد بر روي آنتن ها و ايجاد لرزش و انحراف در آنها از كارايي شبكه هاي وايرلس مي كاهد .
دو عامل زير باعث كاهش ميزان پوشش آنتن و در نتيجه افت شديد سيگنال دريافتي مي شود :
1) تغيير جهت آنتن
2) لرزش آنتن
اتلاف در فضاي آزاد
در حالت كلي مي توان گفت ميران اتلاف انرژي موج در اثر انتشار در فضاي آزاد به عوامل زير بستگي دارد:
1) فاصله
2) فركانس موج
كه از طريق رابطه زير قابل محاسبه مي باشد :
L =C+20 *Log (D)+20 *Log (F)
L =Loss
F =Frequency
C =Constant =36.6
D =Distance

تاریخ ارسال: 1390/10/6
تاریخ بروزرسانی: 1394/2/7
تعداد بازدید: 4911
ارسال نظر