تصحيح خودكار متن منجر به قتل شد!

آنهايى كه سيستم پيش بينى متن را روى گوشى هايشان فعال كرده اند شايد هرگز پيش بينى نمى كردند كه چنين اتفاقى بيفتد. ماجرا از اين قرار است: مردى 33 ساله به نام نيل بروك، پيامكى براى دوستش، جوزف ويتكوفسكى فرستاد. اين دو نفر شش ماه بود با هم آشنا شده بودند. طبق گفت ههاى بروك در دادگاه، او در پيامكى كه براى غرولند كردن) ) mutter ويتكوفسكى فرستاد از كلمه استفاده كرده بود، اما نر مافزار تصحيح متن گوشى او آن اصطلاحا به معناى ديوانه ) nutter را عوض كرد و به و احمق) تغيير داد. اين كار باعث شد ويتكوفسكى فكر كند بروك دارد به او توهين م ىكند. پس از تبادل چند پيامك، ويتكوفسكى به آپارتمان بروك در منطقه منچستر بزرگ رفت و پس از آن كه دعوا با چاقو بين دو نفر درگرفت، بروك ويتكوفسكى را به قتل رساند. فكر م ىكردم » : بروك متهم به قتل شد و در دادگاه گفت ما با هم دوستيم، اما همه چيز از سوتفاهمى بر سر پيامى متنى شروع شد من گفتم ،mutter نه  . nutterالبته ممكن است از خود بپرسيد كدام انسان ديوانه و احمقى بر سر اشتباهى نرم افزارى با چاقو به فرد ديگرى حمله مى كند. در هر حال، نام نرم افزار و مدل گوشى بروك فاش نشده است.

تاریخ ارسال: 1391/3/3
تعداد بازدید: 1573

نظرات کاربران

اصغر هاشمی نژاد 1394/2/7 7:21:51

خوب بود استفاده کردیم

ارسال نظر