عضو شو رای عالی انفورماتیک

دلیران عضو شورای عالی انفورماتیک درسال  1388
گواهی رتبه بندی و احراز شرکت های انفورماتیکی

دلیران عضو شورای عالی انفورماتیک درسال  1390
گواهی رتبه بندی و احراز شرکت های انفورماتیکی
دلیران عضو شورای عالی انفورماتیک درسال  1393
گواهی رتبه بندی و احراز شرکت های انفورماتیکی


 

تاریخ ارسال: 1390/10/25
تعداد بازدید: 8108